Nyanlända och Integration


Integration för kompetensförsörjning

Utifrån tankesmedjans perspektiv kring samhälle och näringsliv finns en stark koppling mellan de välutbildade flyktingar som fått asyl i Sverige och de behov av kvalificerad arbetskraft som finns i näringslivet och den offentliga sektorn.

 

Våra teknikföretag, inte minst IT sektorn, har stora behov av kvalificerade tekniker. Bland nyanlända finns en stor andel personer med den yrkeserfarenheten. I många delar är teknik universell i världen och ofta är det gemensamma språket engelska. Detta underlättar möjligheterna att efterfrågan på  och tillgång till kvalificerad personal kan mötas. Även om engelska är ett gemensamt arbetsspråk är vikten av att behärska svenska i kundkontakter helt nödvändig och avgörande i affärer.

Odoo CMS- Sample image floating

 

Inom vårdsektorn har en stor andel av nyanlända en inhemsk utbildning som t ex läkare, tandläkare,  apotekare och sjuksköterska. Dessa yrken är legitimationsyrken i Sverige och för att få en anställning krävs validering av den ursprungliga utbildningen och ett antal kompetensprovmedicinskt, språkligt och om lagar och förordningar i Sverige.
Inom dessa yrkesområden råder stora behov av arbetskraft, varför även här bör efterfrågan av och tillgång på arbetskraft kunna mötas. Flera snabbspår har startat för dessa yrkeskategorier, men fortfarande är processen till ett yrke i Sverige flerårigt.

 

Vad kan göras för att underlätta en matchning till arbete inom teknikföretag? Vad kan göras för att underlätta den tid som personer inom medicinområden har att befinna sig i och genomföra för att få en legitimation i Sverige?
Gemensamt för alla nyanlända är att svenska språket är helt centralt även om de flesta behärskar engelska. I alla kontaktytor med kunder/patienter är det svenska som gäller.
Samtliga nyanlända erbjuds SFI (Svenska För Invandrare) på olika nivåer men det är i de vardagliga mötena med svensktalande som praktik ger mest och bäst språkträning. Vissa flyktingar tillägnar sig på ett år svenskan på ett föredömligt sätt, då ofta genom att frivilligt ha arbetat som volontärer inom Röda korset, kyrkors hjälpverksamhet o dylikt.

Odoo CMS- Sample image floating

 

Möjligheten att snabbt få praktik inom sitt yrke bygger på att dels lära sig svenska dels hålla kontakten inom sitt yrkesområde. Praktik ger referenser från svenskt arbetsliv och det är en mycket viktig förutsättning för att få en anställning på sikt.

 

När det gäller medicinska verksamheter är det i långa stycken svårt eller förbjudet att kunna praktisera inom sitt yrkesområde. T ex inom sjukvård är såväl läkar- som sjuksköterskeyrket ett legitimationsyrke, varför ingen av dessa kategorier kan praktisera inom dessa yrken innan de har en svensk legitimation.

Inom gruppen apotekare och tandläkare finns möjligheter att praktisera på arbetsplatser. Apotekare kan praktisera på apotek som assistenter parallellt med utbildning till svensk apotekarlegitimation. Tandläkare kan praktisera och arbeta som tandsköterskor under sin utbildning i Sverige då tandsköterskeutbildningen inte är ett legitimationsyrke.

 

Vad kan då var och en av oss göra utifrån egen profession och som person? Genom insatser från samhället erbjuds samtliga nyanlända insatser i form av språkträning och kunskapsinhämtning anpassad till svenska behov bl a genom Arbetsförmedlingen.

En viktig förutsättning för att komma nära de yrkeskunskaper som man har med sig från sin flykt in i det svenska samhället är svenska kontakter inom det gemensamma yrket. Här spelar ideella mentorsinsatser stor roll. När två personer med likartad yrkesbakgrund möts uppstår ett värdefullt stöd och ett ömsesidigt utbyte som gör att väntetiden och alla strävanden till svensk legitimation känns överkomlig och möjlig.

De nätverk som de flesta av oss har fått genom eget yrke och verksamhet är en stor och viktig dörr för en nyanländ. Där öppnas inte bara vägar in till en kommande tjänst inom sitt yrke utan också insikter om värderingar, koder och osynliga regler som gäller på arbetsplatser och inom professionen.

Att bidra till en långsiktigt hållbar integration är en angelägen del av Fjärde tankesmedjans visioner och att göra detta genom påtagliga och konkreta insatser löpande.


Debattinlägg (som pdf) 

 

Om arbetet med integration kan liknas med en hínderbana så kan du läsa om ett lyckat exempel där många goda krafter behövdes för att forcera hindren.   

Hur tar vi hand om de med högre utbildning och personer med yrkesutbildning

Invandrare med utbildning