Vår verksamhet

Vi fokuserar på näringslivsutveckling i hela regionen

Odoo - Sample 3 for three columns

Ideell förening

Fjärde Tankesmedjan är en ideell förening med uppgift att medverka till att utveckla Fjärde storstadsregionen numera benämnd East Sweden, både dess näringsliv och villkoren för människorna som bor här. Vi är helt fristående och  politiskt oberoende.

Odoo - Sample 2 for three columns

Målsättning

Fjärde Tankesmedjan ambition är att driva regionens utveckling framåt. Vi eftersträvar ett gott samarbete med regionala och kommunala myndigheter. Ett regionalt samarbete på kommunnivå är avgörande för regionens framtida utveckling och Fjärde Tankesmedjan driver därför frågor av regional karaktär.

Exempel på frågor inom detta område är näringslivspolitik, utbildningsfrågor och infrastruktur.

Odoo - Sample 2 for three columns

Mål

Under 2017/2018 prioriterar vi:

Näringslivsklimat. Det ska vara attraktivt att etablera och verka i regionen. Aktivt medverka till att kommunernas rankning förbättras. Speciellt fokus på offentlig service och attityder.

Logistik. Aktivt medverka till att avgångs och ankomsttider för allmänna färdmedel sker efter tidtabeller

Kompetensförsörjningen ska täcka de behov som företagen och offentliga arbetsgivare har

Odoo - Sample 1 for three columns

Vårt syfte

Fjärde Tankesmedjans ändamål är att bidra till en positiv utveckling för regionen, kommunerna och näringslivet i regionen. För att uppnå detta skall Fjärde Tankesmedjan ta upp och kritiskt granska aktuella frågor i regionen. Tankesmedjan skall bearbeta dessa frågor och därefter komma med konstruktiva förslag till lösningar.

Tankesmedjan skall även kunna ta upp och utveckla egna frågor. Därför skapar vi en idébank där vi samlar alla frågor som kommer upp. Ledamöterna beslutar sedan vilka frågor som skall tas upp till behandling. Exempel på frågor som finns i idébanken finner du till höger.

Odoo - Sample 3 for three columns

Strategier

Smedjans strategi är att samla personer med olika kompetenser och erfarenheter från näringsliv och samhälle. Vi söker innovativa förslag och synpunkter genom tankeutbyten inom smedjan och i möte med personer som kan påverka regionens utveckling.

Odoo - Sample 3 for three columns

Vår organisation

Fjärde Tankesmedjans medlemmar utgörs av högst tjugo ledamöter samt ordförande. Ledamöterna representerar ett tvärsnitt av samhällets toppskikt, personer som haft ledande befattningar i näringsliv och offentlig förvalting.  För mer information, se –  Medlemsförteckning/Rådet.

I Fjärde Tankesmedjan bildas arbetsgrupper för att arbeta fram förslag inom specifika områden. Till arbetsgrupperna knyts vid behov experter från olika delar av samhället. För mer information om aktuella arbetsgrupper